Македонија 08. мај 2018. / 09:52

Според ПИСА тестовите сме под или на најслабото ниво

Според ПИСА тестовите сме под или на најслабото ниво

Дури 62,9 % од учениците од нашата држава во науки се под или на ниво 1, а во математика и во читање тој процент е и повисок (околу 70 %). Додека, пак, ОЕЦД-просекот во сите три подрачја е многу помал, односно е околу 20 отсто. Нивоата 5 и 6 од нашата држава во подрачјето наука и во подрачјето читање ги достигнале само по 0,2 отсто од учениците, а во подрачјето математика 0,9 отсто – вели Бети Ламева, национален координатор за ПИСА 2018.

Македонските ученици постигнуваат многу слаби резултати на меѓународното тестирање ПИСА бидејќи ова се тип на задачи и текстови поврзани со прашања кои во нашата држава најчесто не се практикуваат во процесот на поучување. Нашите ученици исто така најчесто учат за оценка, а не се оспособуваат за примена на стекнатото знаење. Проблем е и тоа што тестовите се големи и обемни. Кај учениците постои и незаинтересираност за решавање на тестот зашто не влијае врз оценките во дневник.
Ова, според Бети Ламева, национален координатор за ПИСА 2018, се главните причини за лошите резултати на нашите ученици на тестирањето во 2000 и во 2015 година.
Најголем процент од учениците од нашата држава се под или на ниво 1 (најслабото).