Скопје 01. декември 2019. / 20:42

Советот на Град Скопје донесе одлука за формирање Комисија за односи меѓу заедниците

Советот на Град Скопје донесе одлука за формирање Комисија за односи меѓу заедниците

Советот на Град Скопје донесе одлука за формирање Комисија за односи меѓу заедниците со која се обезбедува можноста на сите етнички заедници што живеат на територијата на Скопје да учествуваат во процесот на донесување одлуки и креирање политики.

Комисијата е составенa од по еден претставник на заедниците кои се застапени во градот Скопје, со мандат од четири години. Комисијата, информираат од Град Скопје, е единствена институционална рамка за комуникација меѓу заедниците на локално ниво, не само од аспект на заштита на малцинските права, туку и како можност помалите заедници да учествуваат по прашања за кои Советот треба да одлучува.

Одлуката за формира на Комисијата, Советот на Град Скопје ја донесе на седницата одржана на 27.11.2019 година.

Градот Скопје има законска обврска за формирање Комисија за односи меѓу заедниците, согласно со член 55 став 1 од Законот за локалната самоуправа. Според овој Закон, во општината во која најмалку 20 проценти од вкупниот број жители, утврден на последниот попис на населението, се одредена заедница, се формира Комисија за односи меѓу заедниците. Според став 2 на истиот член, Комисијата ја сочинуваат еднаков број претставници од секоја заедница застапена во општината, информираат од Град Скопје.