Македонија 17. декември 2019. / 13:40

Владата ги утврди измените на Законот за внатрешни работи

Владата ги утврди измените на Законот за внатрешни работи

Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи го утврди Владата на 171 седница. Основната цел на предложените измени и дополнување е заштита на правата од областа на пензиското и инвалидското осигурување на пензионирани работници од Министерството за внатрешни работи, кои правото на пензија го оствариле во периодот од 1 јануари 1994 година до 20 март 2010 година исклучиво според одредбите на тогаш важечкиот Закон за пензиското и инвалидското осигурување, со што ќе се ублажи неправдата на овие пензионирани работници.

Со предложените измени, овие пензионирани работници на МВР ќе се стекнат со право на пензија согласно одредбите од Законот за внатрешни работи од 2010 година, според кои старосната пензија се утврдува во висина од 80 отсто од просечната месечна нето плата што работникот ја остварил во текот на најповолните десет години од пензискиот стаж.