Македонија 14. јануари 2021. / 08:52

Денеска четири собраниски комисии ќе одржат седници

Денеска четири собраниски комисии ќе одржат седници

Во Собранието за денеска се најавени седници на комисиите за политички систем и односи меѓу заедниците, за финансирање и буџет, Законодавно-правната комисија, како и на Комисијата за европски прашања.

Комисијата за финансирање и буџет ќе расправа за предлог- законите за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка, на Законот за регистрирање на готовински плаќања, на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, сите во прво читање, измените на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, во прво читање, како и измените и дополнувањат на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот и законите за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, трите по скратена постапка и во второ читање.

На дневен ред на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците се измените и дополнувањата на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во прво читање, изменување и дополнување на Законот за прекршоците и на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“, двата по скратена постапка, во второ читање.

Предлог законот за Агенцијата за раузнавање, по скратена постапка во второ читање, измените и дополнувањата на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во прво читање и Предлог законот за меѓународна соработка во кривичната материја исто така во прво читање ќе се најдат пред членовите на Комисијата за европски прашања.

Две седници ќе одржи и Законодавно – правната комисија.