Економија 19. август 2019. / 20:09

Пад на прометот на Македонската Берза од 45,5% во првото полугодие на 2019 година

Пад на прометот на Македонската Берза од 45,5% во првото полугодие на 2019 година

Пад на прометот на Македонската Берза од 45,5% во првото полугодие на 2019 во однос на истиот период од 2018 година. За овие поразителни податоци, осврт дава Комисија за финансии на ВМРО-ДПМНЕ.

Нивната анализа ја пренесуваме во целост:

Неизвесниот политички амбиент и недовербата на инвеститорите имаа своја рефлексија и на пазарот на капитал. Имено, прометот на македонската берза регистрираше пад во првото полугодие на 2019 година споредено со првото полугодие 2018 година и тоа за 45,49%, што се должи на пад на прометот од класично тргување и блок трансакции, 28,32% и 78,85% соодветно. Состојбите со прометот и во месечниот билтен за јули 2019 година покажуваат дека прикажаниот раст на прометот од 113,44% произлегува од договорени блок трансакции, а не од класично тргување каде имаме пад на прометот од 4,98% и покрај и онака ниските бројки од месец јуни 2019 со кој е направена споредбата.

Поразителни се и показателите за странски инвеститори кои во истоимениот период имаат забележано повеќе продажби отколку купувања на македонски хартии од вредност што дава сигнал за нивната недоверба во македонскиот пазар на капитал да осигура стабилни и високи приноси имајќи го предвид катастрофалното политичко и економско окружување во државата.

Дополнително, скоро објавените неревидирани полугодишни финансиски извештаи на компаниите кои котираат на македонска берза не даваат добра слика за македонската економија и бележат намалување на оперативната добивка споредено со истиот период претходнната година.

Макстил АД Скопје во индустријата за метал, бележи намалување на оперативната добивка од 4% (учеството на челичната индустрија во БДП е 5.7%, а нејзиното учеството во нето извозот е 12 до 13%, оваа индустрија во моментов директно вработува околу 3 илјади луѓе).

Најголема закана претставуваат воведените квоти за увоз во ЕУ кои се очекува да бидат присутни и во второто полугодие, но не изостануваат и редица специфични проблеми од системска природа во националната економија меѓу кои цени на енергенси и транспорт, забрана за увоз на железо од странство и дополнителните трошоци поврзани со инсталираниот систем за заштита на емисиите од производниот погон Челичарница.

АД Трготекстил Малопродажба Скопје која своите приходи ги остварува доминантно на домашен пазар бележи пад во оперативната добивка од 96%. Кај нафтената индустрија Макпетрол АД Скопје бележи пад во оперативната добивка од 39% во голем дел како резултат на зголемувањето на цените на дериватите и набавките со вклучена акциза во овој период на расходната страна. Во доменот на текстилната индустрија продлабочување на оперативната загуба кај Тетекс АД Тетово со 364% со значително опаѓање на продажбата како на домашен така и на странски пазар.

Извор: МСЕ, СЕИНЕТ
*Сумите во табелата се во илјади денари.