Македонија 16. април 2018. / 18:08

Милионска набавка: Општина Ново Село купува лимузина

Милионска набавка: Општина Ново Село купува лимузина

Општина Ново Село распиша оглас за набавка на ново патничко моторно возило (лимузина) по пат на финансиски лизинг.

Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 2.190.678 денари, а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена.