Магазин 22. април 2020. / 22:15

Над 400 килограми комунален отпад годишно создава еден жител во земјава

Над 400 килограми комунален отпад годишно создава еден жител во земјава

Еден жител во земјава во текот на минатата година создал 456 килограми комунален отпад и за 10,7 отсто повеќе од количеството создадено во претходната 2018 година, објави Државниот завод за статистика.

Објавените податоци покажуваат дека вкупното количество собран комунален отпад во Република Македонија во 2019 година изнесува 632 484 тони и споредено со 2018 година бележи зголемување од 1,1 отсто.

Најголемо количество комунален отпад е собран во скопскиот регион – 164 971 тон или 26,1 отсто од вкупното собрано количество.

Поголемиот дел или 83 отсто се собира од домаќинствата, а 17 отсто е комерцијален отпад.

Според видовите отпад, најголемо количество на собран отпад е измешаниот комунален отпад – 542 664 тони или 85,8 отсто, а најмало количество отпадот од гума – 778 тони или 0,1 отст од вкупното количество собран комунален отпад.

Статистичките податоци покажуваат дека вкупното количество на создаден комунален отпад лани во земјава изнесува 915.943 тони.

Најголемото количество на собран комунален отпад 99,7 отсто се исфрлана депонија.