Економија 20. јули 2018. / 17:42

Тројца вработени во Катастар и еден геодет добија кривични пријави

Тројца вработени во Катастар и еден геодет добија кривични пријави

Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против тројца вработени во Агенцијата за катастар на недвижностите и против овластен геодет поради несовесно работење и фалсификување службена исправа.

Кривични пријави се поднесени против М.С., И.С., И.Л., вработени во Агенцијата за катастар, и против лицето Д.Н. во својство на службено лице – овластен геодет.

Пријавениот И.Л. во својство на вработен во Агенцијата за катастар на недвижностите, постапувајќи по предмет оформен врз основа на службена исправа – геодетски елаборат со невистинита содржина изготвен од страна на пријавениот геодет Д.Н., во текот на 2011 година пропуштил должен надзор во вршењето на своите овластувања и должности на начин што без да ги спореди податоците содржани во пријавата за запишување и во геодетскиот елаборат со податоците во правниот основ извршил запишување недвижности во катастарската евиденција без постоење правен основ.

На тој начин на лицата К.А. и Н.А., спротивно на законот, им овозможил да стекнат право на користење градежно земјиште – дворно место, дел од катастарска парцела, врз основа на што тие лица во текот на 2013  година по пат на приватизација стекнале право на сопственост врз истото градежно земјиште, со што на лицето А.М. му е нанесена значителна штета.

Исто така, пријавениот М.С. заедно со пријавениот И.С., во својство на вработени во Агенцијата за катастар, постапувајќи по предмет оформен врз основа на службена исправа – Геодетски елаборат со невистинита содржина изготвен од страна на пријавениот геодет во текот на 2016 година, пропуштиле должен надзор во вршењето на своите овластувања и должности.

Тие без да ги споредат податоците содржани во Геодетскиот елаборат со податоците за предметната недвижност и носителите  на правото на сопственост со податоците запишани во катастарот на недвижности, извршиле запишување недвижности во катастарската евиденција, без постоење правен основ, и на тој начин лицето А.М. го избришале од катастарската евиденција како сосопственик на 110/372 идеален дел од градежно земјиште на катастарската парцела опишано во имотен лист, со што на лицето А.М. пријавените му нанеле значителна штета