Економија 06. октомври 2020. / 14:45

Трговијата, транспортот и сместувањето со најголема додадена вредност во структурата на БДП во 2019

Трговијата, транспортот и сместувањето со најголема додадена вредност во структурата на БДП во 2019

Бруто-домашниот производ минатата година изнесува 689. 425 милиони денари и во однос на 2018 година номинално е зголемен за 4,3 проценти. Реалната стапка на раст на БДП во 2019, во однос на 2018 година, изнесува 3,2 проценти, покажуваат претходните податоци на Државниот завод за статистика, добиени од годишните сметки на деловните субјекти и други извори.

Најголемо учество на додадената вредност во структурата на БДП во 2019 година имаат секторите Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (20,3 проценти).

Финалната потрошувачка во 2019 година, во однос на 2018 година, номинално расте за 3,7 проценти, а во структурата на БДП учествува со 79,7 проценти.

Учеството на извозот на стоки и на услуги во структурата на БДП во 2019 година изнесува 62,3 проценти.

Вредноста на инвестициите во основни средства во 2019 година изнесува 146 078 милиони денари. Во техничката структура на инвестициите во основни средства, градежните работи учествуваат со 57,5 проценти, машините и опремата со 3