Економија 09. септември 2020. / 11:58

Пад на извозот од 21,4 отсто во првите седум месеци од годината

Пад на извозот од 21,4 отсто во првите седум месеци од годината

Во првите седум месеци од годинава извозот бележи пад од 21,4 отсто во однос на тој период лани, објави Државниот завод за статистика.

Според обајвените податоци вредноста на извозот во периодот јануари-јули 2020 година изнесува 3.297.625 илјади американски долари

Вредноста на увeзената стока, во тој период, изнесува 4.511.999 илјади американски долари, што е за 17,3 отсто помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во перидот јануари ‒ јули 2020 година, изнесува 1.214.374 илјади американски долари.

Покриеноста на увозот со извоз, во перидот јануари ‒ јули 2020 година, изнесува 73,1  отсто.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел).

Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари ‒ јули 2020 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, најмногу сме тргувале со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Кина.